Đăng nhập
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:30
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 16:50
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • ANH THẦY NGÔI SAO - P
 • 19:40
 • FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:30
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 12:50
 • 16:15
 • 17:00
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • ANH THẦY NGÔI SAO - P
 • 19:40
 • FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:15
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 16:50
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • 19:40
 • FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:15
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 16:50
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • 19:40
 • FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:30
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 16:50
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • ANH THẦY NGÔI SAO - P
 • 19:40
 • FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW - C16
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:45
 • 20:20
 • ĐỊA ĐẠO CÁ SẤU TỬ THẦN - C18
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 21:30
 • CHIẾN DỊCH TÀU NGẦM - C16
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • CHA MA - C18
 • 11:20
 • 15:10
 • 19:00
 • NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18
 • 09:10
 • 13:00
 • 16:50
 • 20:40
 • PHIM ANGRY BIRDS 2 - (P)
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:00
 • CẬU CHỦ MA CÀ RỒNG - C18
 • 08:50
 • 12:40
 • 16:30
 • ANH THẦY NGÔI SAO - P
 • 19:40