Đăng nhập
FROZEN II: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 - P
 • 09:00
 • GIÁNG SINH NĂM ẤY (C13)
 • 09:30
 • 15:50
 • 18:00
 • GIÁNG SINH ĐEN (C18)
 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • JUMANJI: TRÒ CHƠI KỲ ẢO - THĂNG CẤP (C13)
 • 09:45
 • 10:50
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:15
 • 17:30
 • 19:40
 • 20:30
 • CHỊ CHỊ EM EM (C18)
 • 11:30
 • 13:40
 • 16:20
 • 18:30
 • 20:15
 • FROZEN II: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 - P
 • 09:00
 • 11:30
 • 13:40
 • 18:30
 • 20:15
 • GIÁNG SINH NĂM ẤY (C13)
 • 09:30
 • 15:50
 • 18:00
 • GIÁNG SINH ĐEN (C18)
 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • JUMANJI: TRÒ CHƠI KỲ ẢO - THĂNG CẤP (C13)
 • 09:45
 • 10:50
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:20
 • 17:30
 • 19:40
 • 20:30
 • FROZEN II: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 - P
 • 09:00
 • 11:30
 • 13:40
 • 18:30
 • 20:15
 • GIÁNG SINH NĂM ẤY (C13)
 • 09:30
 • 15:50
 • 18:00
 • GIÁNG SINH ĐEN (C18)
 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • JUMANJI: TRÒ CHƠI KỲ ẢO - THĂNG CẤP (C13)
 • 09:45
 • 10:50
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:20
 • 17:30
 • 19:40
 • 20:30
 • FROZEN II: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 - P
 • 09:00
 • 11:30
 • 13:40
 • 18:30
 • 20:15
 • GIÁNG SINH NĂM ẤY (C13)
 • 09:30
 • 15:50
 • 18:00
 • GIÁNG SINH ĐEN (C18)
 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • JUMANJI: TRÒ CHƠI KỲ ẢO - THĂNG CẤP (C13)
 • 09:45
 • 10:50
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:20
 • 17:30
 • 19:40
 • 20:30