Đăng nhập
MƯỜI: LỜI NGUYỀN TRỞ LẠI (C16)
 • 09:45
 • 11:30
 • 13:15
 • 15:00
 • 16:50
 • 18:40
 • 20:30
 • AVATAR PHIÊN BẢN MỞ RỘNG 1 (2D-C13)
 • 11:00
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 20:00
 • KẺ SĂN LÙNG SỢ HÃI: TÁI SINH (C18)
 • 09:20
 • 18:30
 • 20:10
 • MƯỜI: LỜI NGUYỀN TRỞ LẠI (C16)
 • 09:45
 • 11:30
 • 13:15
 • 15:00
 • 16:50
 • 18:40
 • 20:30
 • AVATAR PHIÊN BẢN MỞ RỘNG 1 (2D-C13)
 • 11:00
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 20:00
 • KẺ SĂN LÙNG SỢ HÃI: TÁI SINH (C18)
 • 09:20
 • 18:30
 • 20:10
 • MƯỜI: LỜI NGUYỀN TRỞ LẠI (C16)
 • 09:45
 • 11:30
 • 13:15
 • 15:00
 • 16:50
 • 18:40
 • 20:30
 • AVATAR PHIÊN BẢN MỞ RỘNG 1 (2D-C13)
 • 11:00
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 20:00
 • KẺ SĂN LÙNG SỢ HÃI: TÁI SINH (C18)
 • 09:20
 • 18:30
 • 20:10