Đăng nhập
THÁNG NĂM RỰC RỠ (C16)
 • 09:30
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20
 • NHỮNG CÔ GÁI VÀ GĂNG TƠ (C16)
 • 10:40
 • 14:00
 • 17:20
 • 20:40
 • TOMB RAIDER: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU (C16)
 • 12:20
 • 14:30
 • 16:40
 • 18:50
 • 21:00
 • LUẬT QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 16:30
 • 21:20
 • SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 14:45
 • 18:10
 • 19:45
 • PACIFIC RIM: TRỖI DẬY (C13)
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THỎ PETER (P)
 • 09:00
 • 12:20
 • 15:40
 • 19:00
 • THÁNG NĂM RỰC RỠ (C16)
 • 09:30
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20
 • NHỮNG CÔ GÁI VÀ GĂNG TƠ (C16)
 • 10:40
 • 14:00
 • 17:20
 • 20:40
 • TOMB RAIDER: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU (C16)
 • 10:10
 • 12:20
 • 14:30
 • 16:40
 • 18:50
 • 21:00
 • LUẬT QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 16:30
 • 21:20
 • SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 14:45
 • 18:10
 • 19:45
 • PACIFIC RIM: TRỖI DẬY (C13)
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THỎ PETER (P)
 • 09:00
 • 12:20
 • 15:40
 • 19:00
 • THÁNG NĂM RỰC RỠ (C16)
 • 09:30
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20
 • NHỮNG CÔ GÁI VÀ GĂNG TƠ (C16)
 • 10:40
 • 14:00
 • 17:20
 • 20:40
 • TOMB RAIDER: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU (C16)
 • 10:10
 • 12:20
 • 14:30
 • 16:40
 • 18:50
 • 21:00
 • LUẬT QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 16:30
 • 21:20
 • SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 14:45
 • 18:10
 • 19:45
 • PACIFIC RIM: TRỖI DẬY (C13)
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THỎ PETER (P)
 • 09:00
 • 12:20
 • 15:40
 • 19:00
 • THÁNG NĂM RỰC RỠ (C16)
 • 09:30
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20
 • NHỮNG CÔ GÁI VÀ GĂNG TƠ (C16)
 • 10:40
 • 14:00
 • 17:20
 • 20:40
 • TOMB RAIDER: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU (C16)
 • 10:10
 • 12:20
 • 14:30
 • 16:40
 • 18:50
 • 21:00
 • LUẬT QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 16:30
 • 21:20
 • SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 14:45
 • 18:10
 • 19:45
 • PACIFIC RIM: TRỖI DẬY (C13)
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THỎ PETER (P)
 • 09:00
 • 12:20
 • 15:40
 • 19:00