Đăng nhập
PHÁP SƯ MÙ - C18
 • 10:40
 • 14:30
 • 18:30
 • DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18
 • 09:15
 • 12:00
 • 14:45
 • 17:30
 • 20:15
 • KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI - C18
 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:45
 • NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE - C16
 • 09:30
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:30
 • HOA HẬU GIANG HỒ - C16
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 20:00
 • PHÁP SƯ MÙ - C18
 • 10:40
 • 14:30
 • 18:30
 • DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18
 • 09:15
 • 12:00
 • 14:45
 • 17:30
 • 20:15
 • KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI - C18
 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:45
 • NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE - C16
 • 09:30
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:30
 • HOA HẬU GIANG HỒ - C16
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 20:00
 • PHÁP SƯ MÙ - C18
 • 10:40
 • 14:30
 • 18:30
 • DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18
 • 09:15
 • 12:00
 • 14:45
 • 17:30
 • 20:15
 • KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI - C18
 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:45
 • NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE - C16
 • 09:30
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:30
 • HOA HẬU GIANG HỒ - C16
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 20:00
 • PHÁP SƯ MÙ - C18
 • 10:40
 • 14:30
 • 18:30
 • DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18
 • 09:15
 • 12:00
 • 14:45
 • 17:30
 • 20:15
 • KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI - C18
 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:45
 • NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE - C16
 • 09:30
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:30
 • HOA HẬU GIANG HỒ - C16
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 20:00
 • PHÁP SƯ MÙ - C18
 • 10:40
 • 14:30
 • 18:30
 • DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18
 • 09:15
 • 12:00
 • 14:45
 • 17:30
 • 20:15
 • KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI - C18
 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:45
 • NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE - C16
 • 09:30
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:30
 • HOA HẬU GIANG HỒ - C16
 • 09:00
 • 12:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 20:00