Đăng nhập
AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13)
 • 09:30
 • 13:30
 • 17:30
 • CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13)
 • 09:00
 • 12:50
 • 18:30
 • YOLO - BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN (C16)
 • 09:45
 • 14:15
 • 19:00
 • MA QUÁI (C18)
 • 12:00
 • 16:00
 • 20:00
 • GLASS - BỘ BA QUÁI NHÂN (C16)
 • 08:40
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • LINH HỒN TẠM TRÚ (C18)
 • 11:45
 • 16:20
 • 21:00
 • NGƯỜI VỢ MA (C18)
 • 11:05
 • 15:00
 • 16:45
 • 20:40
 • AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13)
 • 09:30
 • 13:30
 • 17:30
 • CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13)
 • 09:00
 • 12:50
 • 18:30
 • YOLO - BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN (C16)
 • 09:45
 • 14:15
 • 19:00
 • MA QUÁI (C18)
 • 12:00
 • 16:00
 • 20:00
 • GLASS - BỘ BA QUÁI NHÂN (C16)
 • 08:40
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • LINH HỒN TẠM TRÚ (C18)
 • 11:45
 • 16:20
 • 21:00
 • NGƯỜI VỢ MA (C18)
 • 11:05
 • 15:00
 • 16:45
 • 20:40
 • AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13)
 • 09:30
 • 13:30
 • 17:30
 • CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13)
 • 09:00
 • 09:00
 • 12:50
 • 12:50
 • 18:30
 • 18:30
 • YOLO - BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN (C16)
 • 09:45
 • 09:45
 • 14:15
 • 14:15
 • 19:00
 • 19:00
 • MA QUÁI (C18)
 • 12:00
 • 16:00
 • 20:00
 • GLASS - BỘ BA QUÁI NHÂN (C16)
 • 08:40
 • 08:40
 • 10:50
 • 10:50
 • 13:10
 • 13:10
 • 15:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 18:00
 • 20:20
 • 20:20
 • LINH HỒN TẠM TRÚ (C18)
 • 11:45
 • 11:45
 • 16:20
 • 16:20
 • 21:00
 • 21:00
 • NGƯỜI VỢ MA (C18)
 • 11:05
 • 11:05
 • 15:00
 • 15:00
 • 16:45
 • 16:45
 • 20:40
 • 20:40