Đăng nhập
QUỶ QUYỆT: CHÌA KHÓA QUỶ DỮ (C16)
 • 09:05
 • 11:15
 • 15:10
 • 17:10
 • 20:45
 • CẠM BẪY – HƠI THỞ CỦA QUỶ (C18)
 • 09:25
 • 13:20
 • 19:05
 • PADDINGTON 2 (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 14:30
 • 18:20
 • 20:15
 • Ở ĐÂY CÓ NẮNG (P)
 • 11:20
 • 14:40
 • 18:00
 • LỜI NGUYỀN BÚP BÊ PHÙ THỦY (C16)
 • 10:50
 • 16:20
 • 21:00
 • GIỜ ĐEN TỐI (C13)
 • 09:15
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:30
 • XƯỞNG 13 (C18)
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • ÁC QUỶ LÚC NỬA ĐÊM (C18)
 • 09:40
 • 13:00
 • 16:20
 • 19:30
 • QUỶ QUYỆT: CHÌA KHÓA QUỶ DỮ (C16)
 • 09:05
 • 11:15
 • 15:10
 • 17:10
 • 20:45
 • CẠM BẪY – HƠI THỞ CỦA QUỶ (C18)
 • 09:25
 • 13:20
 • 19:05
 • PADDINGTON 2 (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 14:30
 • 18:20
 • 20:15
 • Ở ĐÂY CÓ NẮNG (P)
 • 11:20
 • 14:40
 • 18:00
 • LỜI NGUYỀN BÚP BÊ PHÙ THỦY (C16)
 • 10:50
 • 16:20
 • 21:00
 • GIỜ ĐEN TỐI (C13)
 • 09:15
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:30
 • XƯỞNG 13 (C18)
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • ÁC QUỶ LÚC NỬA ĐÊM (C18)
 • 09:40
 • 13:00
 • 16:20
 • 19:30
 • QUỶ QUYỆT: CHÌA KHÓA QUỶ DỮ (C16)
 • 09:05
 • 11:15
 • 15:10
 • 17:10
 • 20:45
 • CẠM BẪY – HƠI THỞ CỦA QUỶ (C18)
 • 09:25
 • 13:20
 • 19:05
 • PADDINGTON 2 (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 14:30
 • 18:20
 • 20:15
 • Ở ĐÂY CÓ NẮNG (P)
 • 11:20
 • 14:40
 • 18:00
 • LỜI NGUYỀN BÚP BÊ PHÙ THỦY (C16)
 • 10:50
 • 16:20
 • 21:00
 • GIỜ ĐEN TỐI (C13)
 • 09:15
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:30
 • XƯỞNG 13 (C18)
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • ÁC QUỶ LÚC NỬA ĐÊM (C18)
 • 09:40
 • 13:00
 • 16:20
 • 19:30