Đăng nhập
NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 12:35
 • 20:50
 • XÁC ƯỚP (C13)
 • 09:00
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ (C18)
 • 18:05
 • S.O.S SÓI TRẮNG (C16)
 • 10:55
 • 14:30
 • 21:30
 • DẠ TIỆC MÁU
 • 08:50
 • 17:05
 • TRANSFORMERS: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG (C13)
 • 09:40
 • 11:00
 • 12:20
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20
 • CUỘC CHIẾN NGẦM (C18)
 • 10:30
 • 15:00
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM NAM CỰC KACHI KOCHI
 • 09:10
 • 12:45
 • 16:20
 • 19:45
 • NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 12:35
 • 20:50
 • XÁC ƯỚP (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ (C18)
 • 12:45
 • S.O.S SÓI TRẮNG (C16)
 • 10:55
 • 14:30
 • 21:30
 • DẠ TIỆC MÁU
 • 08:50
 • 17:05
 • TRANSFORMERS: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG (C13)
 • 09:00
 • 09:40
 • 12:20
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20
 • KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 3 (P)
 • 12:00
 • 16:20
 • 19:45
 • CUỘC CHIẾN NGẦM (C18)
 • 10:30
 • 15:00
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM NAM CỰC KACHI KOCHI
 • 09:10
 • 18:00
 • NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 12:35
 • 20:50
 • XÁC ƯỚP (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ (C18)
 • 12:45
 • S.O.S SÓI TRẮNG (C16)
 • 10:55
 • 14:30
 • 21:30
 • DẠ TIỆC MÁU
 • 08:50
 • 17:05
 • TRANSFORMERS: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG (C13)
 • 09:40
 • 12:20
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20
 • KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 3 (P)
 • 12:00
 • 16:20
 • 19:45
 • CUỘC CHIẾN NGẦM (C18)
 • 10:30
 • 15:00
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM NAM CỰC KACHI KOCHI
 • 09:10
 • 18:00
 • NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 12:35
 • 20:50
 • XÁC ƯỚP (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ (C18)
 • 12:45
 • S.O.S SÓI TRẮNG (C16)
 • 10:55
 • 14:30
 • 21:30
 • DẠ TIỆC MÁU
 • 08:50
 • 17:05
 • TRANSFORMERS: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG (C13)
 • 09:40
 • 12:20
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20
 • KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 3 (P)
 • 10:20
 • 12:00
 • 16:20
 • 19:45
 • CUỘC CHIẾN NGẦM (C18)
 • 10:30
 • 15:00
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM NAM CỰC KACHI KOCHI
 • 09:10
 • 18:00