Đăng nhập
CHÀNG VỢ CỦA EM (C16)
 • 11:45
 • 15:30
 • 20:30
 • TRẬN BÓNG KINH HOÀNG (C18)
 • 11:20
 • 15:15
 • 19:10
 • QUÁI THÚ VÔ HÌNH (C18)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • 21:00
 • CÔNG CHÚA LUYỆN RỒNG (P)
 • 08:50
 • 17:35
 • TAD TRUY TÌM KHO BÁU 2: BÍ MẬT CỦA VUA MIDAS (P)
 • 09:10
 • 10:45
 • 14:15
 • 19:25
 • ÁC QUỶ MA SƠ (C18)
 • 09:45
 • 11:30
 • 12:25
 • 13:15
 • 15:00
 • 15:50
 • 16:45
 • 17:40
 • 18:30
 • 20:15
 • 21:10
 • OAN HỒN TRONG MƯA (C16)
 • 10:15
 • 13:50
 • 19:00
 • SUỐI MA (C16)
 • 09:20
 • 13:20
 • 17:10
 • CHÀNG VỢ CỦA EM (C16)
 • 16:30
 • TRẬN BÓNG KINH HOÀNG (C18)
 • 11:20
 • 15:15
 • 19:10
 • QUÁI THÚ VÔ HÌNH (C18)
 • 09:20
 • 11:00
 • 14:30
 • 18:45
 • 21:00
 • CÔNG CHÚA LUYỆN RỒNG (P)
 • 10:45
 • TAD TRUY TÌM KHO BÁU 2: BÍ MẬT CỦA VUA MIDAS (P)
 • 09:10
 • 14:15
 • 19:25
 • ÁC QUỶ MA SƠ (C18)
 • 09:45
 • 11:30
 • 12:25
 • 13:15
 • 15:00
 • 15:50
 • 16:45
 • 17:40
 • 18:30
 • 20:15
 • 21:10
 • JOHNNY ENGLISH: TÁI XUẤT GIANG HỒ (C13)
 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • OAN HỒN TRONG MƯA (C16)
 • 09:30
 • 13:00
 • 20:40
 • SUỐI MA (C16)
 • 13:20
 • 17:10