Đăng nhập
CÔ BA SÀI GÒN (P)
 • 13:15
 • 19:10
 • LIÊN MINH CÔNG LÝ (C13)
 • 09:40
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30
 • NGỌN NÚI GIỮA HAI TA (C16)
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:30
 • KHÁCH SẠN MA (C16)
 • 09:20
 • 13:00
 • 16:45
 • 20:30
 • COCO (P)
 • 09:00
 • 11:15
 • 13:30
 • 15:45
 • 18:00
 • 20:15
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THIÊN LA ĐỊA VÕNG (C18)
 • 11:10
 • 15:10
 • 21:00
 • MARK FELT: KẺ ĐÁNH BẠI NHÀ TRẮNG (C13)
 • 09:10
 • 17:10
 • CÔ BA SÀI GÒN (P)
 • 13:15
 • 19:10
 • LIÊN MINH CÔNG LÝ (C13)
 • 09:40
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30
 • NGỌN NÚI GIỮA HAI TA (C16)
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:30
 • KHÁCH SẠN MA (C16)
 • 09:20
 • 13:00
 • 16:45
 • 20:30
 • COCO (P)
 • 09:00
 • 11:15
 • 13:30
 • 15:45
 • 18:00
 • 20:15
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THIÊN LA ĐỊA VÕNG (C18)
 • 11:10
 • 15:10
 • 21:00
 • MARK FELT: KẺ ĐÁNH BẠI NHÀ TRẮNG (C13)
 • 09:10
 • 17:10
 • CÔ BA SÀI GÒN (P)
 • 13:15
 • 19:10
 • LIÊN MINH CÔNG LÝ (C13)
 • 09:40
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30
 • NGỌN NÚI GIỮA HAI TA (C16)
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:30
 • KHÁCH SẠN MA (C16)
 • 09:20
 • 13:00
 • 16:45
 • 20:30
 • COCO (P)
 • 09:00
 • 11:15
 • 13:30
 • 15:45
 • 18:00
 • 20:15
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THIÊN LA ĐỊA VÕNG (C18)
 • 11:10
 • 15:10
 • 21:00
 • MARK FELT: KẺ ĐÁNH BẠI NHÀ TRẮNG (C13)
 • 09:10
 • 17:10
 • CÔ BA SÀI GÒN (P)
 • 13:15
 • 19:10
 • LIÊN MINH CÔNG LÝ (C13)
 • 09:40
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30
 • NGỌN NÚI GIỮA HAI TA (C16)
 • 11:00
 • 14:40
 • 18:30
 • KHÁCH SẠN MA (C16)
 • 09:20
 • 13:00
 • 16:45
 • 20:30
 • COCO (P)
 • 09:00
 • 11:15
 • 13:30
 • 15:45
 • 18:00
 • 20:15
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00
 • THIÊN LA ĐỊA VÕNG (C18)
 • 11:10
 • 15:10
 • 21:00
 • MARK FELT: KẺ ĐÁNH BẠI NHÀ TRẮNG (C13)
 • 09:10
 • 17:10