SẮC ĐẸP NGÀN CÂN (C13)
 • 09:00
 • 13:00
 • 17:20
 • VƯƠNG QUỐC XE HƠI (P)
 • 09:10
 • 12:40
 • 16:10
 • 19:40
 • ANNABELLE: TẠO VẬT QUỶ DỮ (C18)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • 21:30
 • TAM SINH TAM THẾ (C13)
 • 11:30
 • 15:20
 • 19:00
 • ĐẢO ĐỊA NGỤC (C18)
 • 10:40
 • 14:40
 • 20:30
 • LỜI NGUYỀN GIA TỘC (C16)
 • 09:45
 • 13:30
 • 17:00
 • 18:45
 • 21:00
 • BỐ TỚ LÀ CHÂN TO (P)
 • 11:00
 • 14:30
 • 18:00