THỎ GÀ RÀ KHO BÁU (P)
 • 16:00
 • PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG TRONG ĐA VŨ TRỤ HỖN LOẠN (C13)
 • 10:20
 • 12:50
 • 14:00
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:50
 • 20:20
 • NGƯỜI KHỞI LỬA (C18)
 • 11:40
 • 18:10
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CUỘC CHIẾN VŨ TRỤ TÍ HON 2021 (P)
 • 09:30
 • 13:40
 • 20:00
 • DAENG - HẬU DUỆ "TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA" (C16)
 • 10:00
 • 12:00
 • 18:50
 • 20:40
 • THỎ GÀ RÀ KHO BÁU (P)
 • 16:00
 • PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG TRONG ĐA VŨ TRỤ HỖN LOẠN (C13)
 • 09:00
 • 10:20
 • 12:50
 • 14:00
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:50
 • 20:20
 • NGƯỜI KHỞI LỬA (C18)
 • 11:40
 • 18:10
 • DORAEMON: NOBITA VÀ CUỘC CHIẾN VŨ TRỤ TÍ HON 2021 (P)
 • 09:30
 • 13:40
 • 20:00
 • DAENG - HẬU DUỆ "TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA" (C16)
 • 12:00
 • 18:50
 • 20:40
 • THỎ GÀ RÀ KHO BÁU (P)
 • 16:00
 • PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG TRONG ĐA VŨ TRỤ HỖN LOẠN (C13)
 • 14:00
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:50
 • 20:20
 • NGƯỜI KHỞI LỬA (C18)
 • 18:10
 • 20:00
 • DAENG - HẬU DUỆ "TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA" (C16)
 • 18:50
 • 20:40
 • THỎ GÀ RÀ KHO BÁU (P)
 • 16:00
 • PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG TRONG ĐA VŨ TRỤ HỖN LOẠN (C13)
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:50
 • 20:20
 • NGƯỜI KHỞI LỬA (C18)
 • 18:10
 • 20:00
 • DAENG - HẬU DUỆ "TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA" (C16)
 • 18:50
 • 20:40