COCO (P)
 • 09:20
 • 13:40
 • 18:00
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 13:20
 • 20:45
 • MẸ CHỒNG (C16)
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 18:40
 • 20:30
 • VÙNG TRỜI DIỆT VONG (C18)
 • 11:30
 • 15:20
 • 18:50
 • ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG (C16)
 • 11:40
 • 16:00
 • 20:15
 • LINO VÀ 7 KIẾP NẠN (P)
 • 09:50
 • 17:10
 • GIẤC MƠ MỸ (C13)
 • 10:30
 • 14:00
 • 17:30
 • 21:00
 • BỐ NGOAN, BỐ HƯ 2 (C13)
 • 09:00
 • 12:40
 • 16:20
 • 18:10
 • 20:00
 • HÀNG MA TRUYỆN (C16)
 • 08:50
 • 12:20
 • 15:50
 • 19:20
 • FERDINAND PHIÊU LƯU KÝ (P)
 • 09:10
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:40
 • COCO (P)
 • 09:20
 • 13:40
 • 18:00
 • GIAO ƯỚC CHẾT (C18)
 • 13:20
 • 20:45
 • MẸ CHỒNG (C16)
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 18:40
 • 20:30
 • VÙNG TRỜI DIỆT VONG (C18)
 • 11:30
 • 15:20
 • 18:50
 • ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG (C16)
 • 11:40
 • 16:00
 • 20:15
 • LINO VÀ 7 KIẾP NẠN (P)
 • 09:50
 • 17:10
 • GIẤC MƠ MỸ (C13)
 • 10:30
 • 14:00
 • 17:30
 • 21:00
 • BỐ NGOAN, BỐ HƯ 2 (C13)
 • 09:00
 • 12:40
 • 16:20
 • 18:10
 • 20:00
 • HÀNG MA TRUYỆN (C16)
 • 08:50
 • 12:20
 • 15:50
 • 19:20
 • FERDINAND PHIÊU LƯU KÝ (P)
 • 09:10
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:40