SPIDER MAN: NGƯỜI NHỆN XA NHÀ - C13
 • 08:40
 • 10:40
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:40
 • 20:30
 • THẬT TUYỆT VỜI KHI Ở BÊN EM - C16
 • 11:00
 • 12:35
 • 18:50
 • LỜI NGUYỀN CON ĐẦM BÍCH: ÁC QUỶ TRONG GƯƠNG - C18
 • 08:50
 • 12:10
 • 15:35
 • 19:05
 • 20:45
 • THE LION KING - VUA SƯ TỬ - P
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:15
 • STEP UP 6: VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ - C16
 • 09:00
 • 10:30
 • 13:55
 • 17:10
 • 20:00
 • SPIDER MAN: NGƯỜI NHỆN XA NHÀ - C13
 • 08:40
 • 10:40
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:40
 • 20:30
 • THẬT TUYỆT VỜI KHI Ở BÊN EM - C16
 • 11:00
 • 12:35
 • 18:50
 • LỜI NGUYỀN CON ĐẦM BÍCH: ÁC QUỶ TRONG GƯƠNG - C18
 • 08:50
 • 12:10
 • 15:35
 • 19:05
 • 20:45
 • THE LION KING - VUA SƯ TỬ - P
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:15
 • STEP UP 6: VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ - C16
 • 09:00
 • 10:30
 • 13:55
 • 17:10
 • 20:00
 • SPIDER MAN: NGƯỜI NHỆN XA NHÀ - C13
 • 08:40
 • 10:40
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:30
 • 17:40
 • 20:30
 • THẬT TUYỆT VỜI KHI Ở BÊN EM - C16
 • 11:00
 • 12:35
 • 18:50
 • LỜI NGUYỀN CON ĐẦM BÍCH: ÁC QUỶ TRONG GƯƠNG - C18
 • 08:50
 • 12:10
 • 15:35
 • 19:05
 • 20:45
 • THE LION KING - VUA SƯ TỬ - P
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:15
 • STEP UP 6: VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ - C16
 • 09:00
 • 10:30
 • 13:55
 • 17:10
 • 20:00