CHIẾM ĐOẠT (T18)
 • 10:40
 • 12:40
 • 14:40
 • 16:40
 • 20:20
 • QUỶ LÙN TINH NGHỊCH: ĐỒNG TÂM HIỆP NHẠC (P)
 • 09:00
 • 18:40
 • ĐIỀU ƯỚC (P)
 • 09:45
 • 11:45
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00