AVENGERS: HỒI KẾT (C13)
 • 08:50
 • 13:45
 • 17:00
 • MẸ MA THAN KHÓC LA LLORONA (C18)
 • 08:15
 • 14:00
 • 18:15
 • 20:00
 • QUÝ CÔ LỪA ĐẢO (C16)
 • 10:00
 • 15:45
 • 19:25
 • ƯỚC HẸN MÙA THU (C16)
 • 11:45
 • 17:25
 • 21:05
 • JOHN WICK: CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH (C18)
 • 09:00
 • 11:15
 • 13:30
 • 15:50
 • 20:30
 • CÀ CHỚN, ANH ĐỪNG ĐI (C16)
 • 12:05
 • ALADDIN (P)
 • 20:15
 • DORAEMON: NOBITA VÀ MẶT TRĂNG PHIÊU LƯU KÝ (P)
 • 09:45
 • 12:20
 • 15:00
 • 18:00
 • AVENGERS: HỒI KẾT (C13)
 • 08:50
 • 14:15
 • 20:00
 • JOHN WICK: CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH (C18)
 • 12:00
 • 14:40
 • 17:30
 • 20:40
 • CÀ CHỚN, ANH ĐỪNG ĐI (C16)
 • 11:00
 • 17:00
 • ALADDIN (P)
 • 11:00
 • 13:15
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • DORAEMON: NOBITA VÀ MẶT TRĂNG PHIÊU LƯU KÝ (P)
 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 17:45
 • 19:45
 • THÁNG 5 ĐỂ DÀNH (C16)
 • 09:00
 • 12:40
 • 18:40
 • DORAEMON: NOBITA VÀ MẶT TRĂNG PHIÊU LƯU KÝ (P)
 • 09:20