DINH THỰ OAN KHUẤT (C18)
 • 10:45
 • 12:30
 • 16:00
 • 20:20
 • CẬU BÉ NGƯỜI GỖ PINOCHIO(P)
 • 08:50
 • 14:30
 • 18:30
 • BÁN ĐẢO (C18)
 • 09:10
 • 11:20
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:50
 • 20:00
 • HỒN MA VĂN SĨ (C16)
 • 09:00
 • 14:15
 • 18:10
 • CÁ SẤU TỬ THẦN (C16)
 • 11:00
 • 12:45
 • 16:45
 • 20:40
 • DINH THỰ OAN KHUẤT (C18)
 • 10:45
 • 12:30
 • 16:00
 • 20:20
 • CẬU BÉ NGƯỜI GỖ PINOCHIO(P)
 • 08:50
 • 14:30
 • 18:30
 • BÁN ĐẢO (C18)
 • 09:10
 • 11:20
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:50
 • 20:00
 • HỒN MA VĂN SĨ (C16)
 • 09:00
 • 14:15
 • 18:10
 • CÁ SẤU TỬ THẦN (C16)
 • 11:00
 • 12:45
 • 16:45
 • 20:40