DORAEMON: NOBITA VÀ NHỮNG BẠN KHỦNG LONG (P)
 • 09:20
 • 16:20
 • WONDER WOMAN 1984: NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 18:00
 • CẬU VÀNG (16)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 20:40
 • SÁM HỐI (C18)
 • 09:00
 • 12:30
 • 20:20
 • ĐƯỜNG CONG CỦA QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 18:20
 • 20:00
 • LỪA ĐỂU GẶP LỪA ĐẢO (C16)
 • 14:15
 • 16:30
 • NAM SINH SỐ 11 (C18)
 • 10:50
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ NHỮNG BẠN KHỦNG LONG (P)
 • 16:20
 • WONDER WOMAN 1984: NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 18:00
 • CẬU VÀNG (16)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 20:40
 • SÁM HỐI (C18)
 • 09:00
 • 12:30
 • 20:20
 • ĐƯỜNG CONG CỦA QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 18:20
 • 20:00
 • LỪA ĐỂU GẶP LỪA ĐẢO (C16)
 • 14:15
 • 16:30
 • NAM SINH SỐ 11 (C18)
 • 10:50
 • 18:45
 • DORAEMON: NOBITA VÀ NHỮNG BẠN KHỦNG LONG (P)
 • 16:20
 • WONDER WOMAN 1984: NỮ THẦN CHIẾN BINH (C13)
 • 18:00
 • CẬU VÀNG (16)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 20:40
 • SÁM HỐI (C18)
 • 09:00
 • 12:30
 • 20:20
 • ĐƯỜNG CONG CỦA QUỶ (C18)
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 18:20
 • 20:00
 • LỪA ĐỂU GẶP LỪA ĐẢO (C16)
 • 14:15
 • 16:30
 • NAM SINH SỐ 11 (C18)
 • 10:50
 • 18:45