CÔ GÁI TRONG LƯỚI NHỆN ẢO (C18)
 • 09:50
 • 12:00
 • 16:30
 • 18:40
 • 20:40
 • DẠ QUỶ (C18)
 • 11:30
 • 14:15
 • 17:10
 • THE GRINCH (P)
 • 08:50
 • 10:30
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:30
 • SINH VẬT HUYỀN BÍ: TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD (C13)
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:00
 • THẠCH THẢO (C13)
 • 09:40
 • 13:40
 • 15:25
 • 19:15
 • 21:00
 • SÂN KHẤU ÁNH SÁNG (C13)
 • 09:20
 • 11:20
 • 12:55
 • 16:50
 • 18:25
 • 20:20
 • VŨ ĐIỆU TRÁI TIM (C16)
 • 12:15
 • 17:40
 • 21:10
 • CÔ GÁI TRONG LƯỚI NHỆN ẢO (C18)
 • 09:50
 • 12:00
 • 16:30
 • 18:40
 • 20:40
 • DẠ QUỶ (C18)
 • 11:30
 • 14:15
 • 17:10
 • THE GRINCH (P)
 • 10:30
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:30
 • SINH VẬT HUYỀN BÍ: TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD (C13)
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:00
 • THẠCH THẢO (C13)
 • 09:40
 • 13:40
 • 15:25
 • 19:15
 • 21:00
 • SÂN KHẤU ÁNH SÁNG (C13)
 • 08:30
 • 09:20
 • 11:20
 • 12:55
 • 16:50
 • 18:25
 • 20:20
 • VŨ ĐIỆU TRÁI TIM (C16)
 • 12:15
 • 17:40
 • 21:10
 • CÔ GÁI TRONG LƯỚI NHỆN ẢO (C18)
 • 09:50
 • 12:00
 • 16:30
 • 18:40
 • 20:40
 • DẠ QUỶ (C18)
 • 11:30
 • 14:15
 • 17:10
 • THE GRINCH (P)
 • 08:50
 • 10:30
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:30
 • SINH VẬT HUYỀN BÍ: TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD (C13)
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:00
 • THẠCH THẢO (C13)
 • 09:40
 • 13:40
 • 15:25
 • 19:15
 • 21:00
 • SÂN KHẤU ÁNH SÁNG (C13)
 • 09:20
 • 11:20
 • 12:55
 • 16:50
 • 18:25
 • 20:20
 • VŨ ĐIỆU TRÁI TIM (C16)
 • 12:15
 • 17:40
 • 21:10