LẬT MẶT 48H (C18)
 • 10:50
 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • BỐ GIÀ (C13)
 • 11:30
 • 15:45
 • 20:15
 • GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:45
 • KIỀU (C18)
 • 09:10
 • 14:50
 • 18:00
 • MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)
 • 09:30
 • 13:45
 • 18:15
 • LẬT MẶT 48H (C18)
 • 10:50
 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • BỐ GIÀ (C13)
 • 11:30
 • 15:45
 • 20:15
 • GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:45
 • KIỀU (C18)
 • 09:10
 • 14:50
 • 18:00
 • MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)
 • 09:30
 • 13:45
 • 18:15
 • LẬT MẶT 48H (C18)
 • 10:50
 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • BỐ GIÀ (C13)
 • 11:30
 • 15:45
 • 20:15
 • GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:45
 • KIỀU (C18)
 • 09:10
 • 14:50
 • 18:00
 • MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)
 • 09:30
 • 13:45
 • 18:15
 • LẬT MẶT 48H (C18)
 • 10:50
 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • BỐ GIÀ (C13)
 • 11:30
 • 15:45
 • 20:15
 • GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:45
 • KIỀU (C18)
 • 09:10
 • 14:50
 • 18:00
 • MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)
 • 09:30
 • 13:45
 • 18:15
 • LẬT MẶT 48H (C18)
 • 10:50
 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • BỐ GIÀ (C13)
 • 11:30
 • 15:45
 • 20:15
 • GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:45
 • KIỀU (C18)
 • 09:10
 • 14:50
 • 18:00
 • MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)
 • 09:30
 • 13:45
 • 18:15