KINGSMAN:TỔ CHỨC HOÀNG KIM (C18)
 • 09:20
 • 13:40
 • 16:30
 • 21:00
 • SIÊU BÃO ĐỊA CẦU (C13)
 • 11:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • TỘI PHẠM NHÂN BẢN 2049 (C18)
 • 09:40
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ (C16)
 • 09:50
 • 14:20
 • 21:20
 • PONY BÉ NHỎ (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 18:10
 • SIÊU CỚM NGOẠI CỠ (P)
 • 11:50
 • 16:10
 • CHƠI THÌ CHỊU (C16)
 • 09:30
 • 13:20
 • 18:30
 • KHÔNG LỐI THOÁT HIỂM (C13)
 • 12:00
 • 19:00
 • OAN GIA ĐỔI MỆNH (C16)
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:20
 • 20:00
 • KINGSMAN:TỔ CHỨC HOÀNG KIM (C18)
 • 09:20
 • 13:40
 • 16:30
 • 21:00
 • SIÊU BÃO ĐỊA CẦU (C13)
 • 11:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • TỘI PHẠM NHÂN BẢN 2049 (C18)
 • 09:40
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ (C16)
 • 09:50
 • 14:20
 • 21:20
 • PONY BÉ NHỎ (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 18:10
 • SIÊU CỚM NGOẠI CỠ (P)
 • 11:50
 • 16:10
 • CHƠI THÌ CHỊU (C16)
 • 09:30
 • 13:20
 • 18:30
 • KHÔNG LỐI THOÁT HIỂM (C13)
 • 12:00
 • 19:00
 • OAN GIA ĐỔI MỆNH (C16)
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:20
 • 20:00
 • KINGSMAN:TỔ CHỨC HOÀNG KIM (C18)
 • 09:20
 • 13:40
 • 16:30
 • 21:00
 • SIÊU BÃO ĐỊA CẦU (C13)
 • 11:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • TỘI PHẠM NHÂN BẢN 2049 (C18)
 • 09:40
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ (C16)
 • 09:50
 • 14:20
 • 21:20
 • PONY BÉ NHỎ (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 18:10
 • SIÊU CỚM NGOẠI CỠ (P)
 • 11:50
 • 16:10
 • CHƠI THÌ CHỊU (C16)
 • 09:30
 • 13:20
 • 18:30
 • KHÔNG LỐI THOÁT HIỂM (C13)
 • 12:00
 • 19:00
 • OAN GIA ĐỔI MỆNH (C16)
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:20
 • 20:00
 • KINGSMAN:TỔ CHỨC HOÀNG KIM (C18)
 • 09:20
 • 13:40
 • 16:30
 • 21:00
 • SIÊU BÃO ĐỊA CẦU (C13)
 • 11:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • TỘI PHẠM NHÂN BẢN 2049 (C18)
 • 09:40
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:20
 • TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ (C16)
 • 09:50
 • 14:20
 • 21:20
 • PONY BÉ NHỎ (P)
 • 09:00
 • 12:40
 • 18:10
 • SIÊU CỚM NGOẠI CỠ (P)
 • 11:50
 • 16:10
 • CHƠI THÌ CHỊU (C16)
 • 09:30
 • 13:20
 • 18:30
 • KHÔNG LỐI THOÁT HIỂM (C13)
 • 12:00
 • 19:00
 • OAN GIA ĐỔI MỆNH (C16)
 • 10:50
 • 14:30
 • 16:20
 • 20:00