RẠP THÁNG 8

    45 Hàng Bài - Hà Nội

    Tel: 04.3825.3911