- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30.06 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN Download tại đây                                           https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5NXFhUlUxWEdTdkE/view?usp=sharing

                         - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5cDRyM2NDWmlGTmc/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5UDFCamdQX08yczg/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 đã kiểm toán Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/1miESYS5LLKuV55kSYADOSI5xmYpwObUX/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/1i0VRcSwEA1557WEDvAmj6lMQSoXFtDON/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018 

https://drive.google.com/file/d/17FRonBsh7iaMjETXWlwY7FmKbFfhavd2/view?usp=sharing 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 download tai đây

https://drive.google.com/file/d/11u1EI_XIzm4A8Xuc82TkrJ3upCSDrnQJ/view?usp=sharing

                                         - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN  DOWNLOAD TẠI ĐÂY

                                                      https://drive.google.com/open?id=1OFpTi80AalqyW-N8UBeLc7gkEXkjRf_W

                                                          - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  6 THANG DAU NĂM 2020  DOWNLOAD TẠI ĐÂY

                             https://drive.google.com/file/d/1dHQkdyUTfZzD59t-0Gk0NwYIiE13-Rhr/view?usp=sharing

                                                                   - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  NĂM 2020  DOWNLOAD TẠI ĐÂY

                            https://drive.google.com/file/d/1YjAd34i21SeYbx2uZto4SQOAOATbkkAt/view?usp=sharing

                                                                    - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  NĂM 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN  DOWNLOAD TẠI ĐÂY

                                                                https://drive.google.com/file/d/1-zAe_UyPdj__2P34y2bdxYTWZ8ZQahst/view?usp=sharing