- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30.06 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN
Download tại                  đây.https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5NXFhUlUxWEdTdkE/view?usp=sharing

                         - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5cDRyM2NDWmlGTmc/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5UDFCamdQX08yczg/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 đã kiểm toán Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/1miESYS5LLKuV55kSYADOSI5xmYpwObUX/view?usp=sharing

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/1i0VRcSwEA1557WEDvAmj6lMQSoXFtDON/view?usp=sharing