- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30.06 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN Download tại đây.https://drive.google.com/file/d/0BxeUjDR1ECK5NXFhUlUxWEdTdkE/view?usp=sharing