Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  HỌC CÁCH YÊU

  Women who flirt
06 - 12/03/2015
  09:30  |  11:15  |  14:45  |  18:15  |  20:00
06 - 12/03/2015
  10:00  |  14:00  |  18:00  |  19:40
06 - 12/03/2015
  10:30  |  12:40  |  14:50  |  17:00  |  19:10  |  21:20
05/03/2015
  09:50  |  11:30  |  13:00  |  15:00  |  20:00
05/03/2015
  09:00  |  12:40  |  16:20  |  19:55
05/03/2015
  08:50  |  12:50  |  14:30  |  18:30  |  20:15
06 - 12/03/2015
  10:50  |  13:00  |  16:30  |  18:00
05/03/2015
  10:45  |  14:20  |  18:00  |  21:30

  MẬT VỤ KINGSMAN

  Kingsman: The Secret service
05/03/2015
  10:30  |  12:00  |  14:20  |  16:10  |  21:10
06 - 12/03/2015
  09:30  |  11:50  |  15:40  |  21:00

  KIẾM RỒNG

  Dragon blade
05/03/2015
  09:15  |  14:30  |  16:45  |  19:00  |  21:15
06 - 12/03/2015
  11:45  |  15:45  |  21:20

  THIÊN SỨ TỬ THẦN

  Woman in black 2
05/03/2015
  11:20  |  13:15  |  16:30  |  18:15  |  21:30
06 - 12/03/2015
  09:00  |  12:30  |  14:20  |  16:10  |  19:40  |  21:30

  HỒI SINH

  Lazarus
05/03/2015
  09:00  |  10:30  |  16:40  |  18:10  |  19:40
06 - 12/03/2015
  09:00  |  14:10  |  18:00  |  19:30


-/ --:-- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Hồi Sinh, Mật Vụ Kingsman, Kiếm Rồng, Siêu Nhân X.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11