Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  ĐÁNH CƯỢC ĐAM MÊ

  Step Up All In
29/08 đến 04/09/2014
  09:10  |  11:10  |  13:10  |  15:10  |  17:10  |  19:10  |  21:10
05-11/09/2014
  09:00  |  11:30  |  15:15  |  17:00  |  19:10
29/08 đến 04/09/2014
  09:00  |  10:50  |  12:40  |  14:30  |  16:20  |  18:10  |  20:00
05/09/2014
  10:50  |  12:40  |  14:30  |  16:20  |  18:10  |  20:00
06-11/09/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00

  TRANG ĐIỂM XÁC CHẾT

  Exequy Dresser
03-04/09/2014
  09:40  |  11:20  |  13:00  |  14:40  |  16:20  |  18:00  |  19:40  |  21:20
29/08 đến 04/09/2014
  12:45  |  16:45  |  20:45

  LUCY

  Lucy

29/08 đến 04/09/2014
  09:15  |  14:30  |  21:30
05-11/09/2014
  09:15  |  12:45  |  14:30  |  21:30

  MẤT XÁC

  The missing  corpse

29/08 đến 04/09/2014
  12:45  |  18:00

  NINJIA RÙA

  Teenage Mutant Ninja Turtles

29/08 đến 04/09/2014
  09:10  |  11:00  |  15:00  |  19:00
05-11/09/2014
  09:45  |  13:30  |  17:20  |  21:10

  MẬT DANH

  The Prince
29/08 đến 04/09/2014
  11:00  |  16:15  |  19:45
05-11/09/2014
  11:00  |  16:15  |  18:00  |  19:45
05-11/09/2014
  11:00  |  13:00  |  15:00  |  19:00  |  21:00
05-11/09/2014
  10:10  |  15:50  |  19:30
05-11/09/2014
  11:50  |  13:50  |  17:30  |  21:15


-/ Phim Đánh Cược Đam Mê, phòng chiếu 3 và các buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4, Phòng chiếu 5 chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Scandal: Hào Quang Trở Lại, Mất Xác, Biệt Đội Đánh Thuê 3, Lucy.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11